Informační telefonní služba
v mimopracovní dny zajišťovaná technikem SBD
602 723535
Aktuality
16.4.2024 Informace
Rating CCB pro rok 2024

3.4.2024 Informace
Zveřejněna pozvánka na Shromáždění delegátů SBD Šumperk dne 23.4.2024

10.1.2024 Dokumenty
Zveřejněn dokument Vnitrodružstevní směrnice 40/2014 Dodatek č.5


21.12.2023 Informace
Ve dnech 22.12. a 27.-29.12.2023 bude SBD Šumperk z provozních důvodů uzavřeno!

15.12.2023 Informace
Předběžné kalkulované ceny energie pro rok 2024 společnosti Sateza a.s.

24.10.2023 Informace
Předložení návrhu pořadníku na rok 2024

25.7.2023 Informace
Omezení provozu oddělení předpisů a úhrad ze zdravotních důvodů
v období 26.7.-9.8.2023
Prosíme, upřednostněte elektronickou komunikaci dle kontaktů pro jednotlivé úkony

20.7.2023 Informace
Zveřejnění nabídky uvolněného družstevního bytu v Hanušovicích, Na Holbě 492.
Zveřejnění platné do 20.8.2023

27.6.2023 OZNÁMENÍ
Ve dnech 3., 4., a 7. 7. 2023 bude SBD Šumperk z technických důvodů uzavřeno.
1.4.2023 Dokumenty
Potvrzení o sjednaném rozsahu pojištění dle Rámcové pojistné smlouvy č. 7720613510 ve znění dodatku č. 4 platném od 1.1.2023

22.4.2023 Dokumenty
Shromáždění delegátů dne 20.4.2023 - usnesení

2.4.2023 Informace
Zveřejněna pozvánka na Shromáždění delegátů SBD Šumperk dne 20.4.2023

12.01.2023 Informace
Informace ke zřízení datových schránek pro SVJ.

01.01.2023 Informace
Od ledna 2023 nebudou automaticky vystavovány a rozesílány úhradové složenky. V případě zájmu o hrazení měsíčního předpisu za užívání a záloh bytu formou poštovní poukázky, budou "složenky" vystaveny na základě domluvy (telefon,email) s pracovníky oddělení nájemného.
Dokument pro zástupce k vyvěšení v domech...

Informace

Opatření představenstva SBD Šumperk k problematice odstraňování závad na úseku požární ochrany.

V určitých časových intervalech provádějí kontrolní orgány Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územní pracoviště Sever v Šumperku, namátkové požární kontroly, zaměřené na požární bezpečnost společných prostor bytových domů Stavebního bytového družstva Šumperk. Bylo kontrolováno dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, zejména vytváření podmínek pro hašení požárů a záchranné práce, to znamená například:

  • udržování volného přístupu k hlavním uzávěrům energií (voda, plyn elektřina)
  • udržování volných únikových cest a volný přístup k únikovým východům
  • označení hlavních vypínačů el. proudu a hlavních uzávěrů vody a plynu a volný přístup k tomuto zařízení,
  • umístění hasicích přístrojů a stav prostředků hasební techniky - vše v návaznosti na zákon o požární ochraně a vyhlášku o požární prevenci.
Standardní postup kontrolních orgánů HZS v těchto případech obsahuje opatření se lhůtou k odstranění zjištěného nedostatku.

Zjištěné nedostatky lze rozdělit do dvou základních okruhů.

  1. Závady vzniklé z nedodržování povinností organizace – tyto byly zjištěny v minimálním rozsahu a jejich odstranění provedli, resp. zajistili odborní pracovníci družstva.
  2. Závady vzniklé v důsledku „provozu“ domu se zaviněním (vědomým, či nevědomým) přímo nájemníky, nebo rozhodnutím samosprávy. Zde se jedná především o udržování volných únikových cest a přístupů k hlavním uzávěrům energií (chodby zarovnané květináči, botníky a různým nábytkem a spotřebiči vyřazenými z domácností, odstavování jízdních kol a kočárků v místech, ve kterých brání bezpečnému průchodu, uzamknuté dveře na přístupu k hlavním uzávěrům energií aniž by byly uvedeny osoby, u kterých jsou k dispozici klíče, a pod.).

Závady , uvedené pod bodem 2., se stávají vážným problémem s ohledem na skutečnost, že jejich odstranění není v možnostech (někdy i pravomoci) odborných pracovníků SBD a jejich vznik je závislý přímo na jednání nájemníka, návštěvy atd. (například odložení kola, kočárku v únikové cestě od bytu, odložení nepotřebné věci před hydrant, rozvodnou skříň, rozbití nouzového osvětlení, zcizení hasicího přístroje, poškození hydrantu…).

Povinností družstva je v souladu s ust. § 12 vyhl.č. 246/2001 Sb. provádět 1x ročně pravidelnou preventivní prohlídku bytového domu. O zjištěných závadách je příslušný předseda samosprávy (nebo zástupce domu) písemně informován.

Přesto dochází ke stavu, že přes písemné upozornění předsedy samosprávy (zástupce domu) na povinnost odstranit závadu, tato odstraněna není. V případě nesplnění nápravných opatření, vyplývajících z prověrky státního kontrolního orgánu, může dojít ke správnímu řízení a udělení finančního postihu.

Představenstvo družstva už v roce 2004 na svém zasedání projednalo problematiku povinnosti odstraňování závad zjištěných v bytových domech SBD Šumperk kontrolními orgány HZS s tímto opatřením:

V případě finančního postihu Stavebního bytového družstva Šumperk příslušným kontrolním orgánem HZS za nesplnění povinnosti odstranění zjištěné závady, družstvo uplatní příslušný podíl tohoto finančního postihu z DZODI konkrétního domu za předpokladu, že předseda samosprávy (pověřený zástupce domu) byl prokazatelně seznámen s povinností zajistit odstranění příslušné závady. Tato povinnost vyplývá ze Stanov Stavebního bytového družstva Šumperk, zejména čl. 93 a v jeho návaznosti na čl. 89, odst. 1), 2). Toto opatření se týká odstranění těch závad, jež jsou zaviněny jednáním, nebo chováním nájemníků bytů příslušného domu, nebo nesprávným rozhodnutím samosprávy.

  
  Ing. Jaromír Sojka
předseda představenstva
SBD Šumperk
© 2008-2024 Stavební bytové družstvo Šumperk. Všechna práva vyhrazena